Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd dat iedere school een medezeggenschapsraad moet hebben. "Opkomen voor de belangen van leerlingen en personeel van de school om aldus te komen tot een optimaal functioneren van de school" is het doel van de medezeggenschapsraden van speciaal onderwijs. Dit bereiken de raden van de mytyl- en tyltylschool onder andere door via advies- en instemmingsrecht invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen de school in relatie tot het bestuur. 

Iedere medezeggenschapsraad komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar met de betreffende clustermanager. In de medezeggenschapsraad zitten maximaal zes leden uit het onderwijsgevende en onderwijsondersteunend personeel en maximaal zes leden namens en uit de oudergeleding.

De MR van de mytylschool voert tevens regelmatig overleg met de cliëntenraad, ondernemingsraad, oudervereniging en leerlingenraad van de mytylschool om gezamenlijke onderwerpen te bespreken en strategieën uit te werken.

De MR vergadert ongeveer 12 keer per jaar en heeft de volgende rechten:

 • Informatierecht: Het schoolbestuur moet de medezeggenschapsraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
 • Adviesrecht: Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad.
 • Instemmingsrecht: Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig.
 • Gevraagd- en ongevraagd advies: De MR kan conform bepalingen in het reglement gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het schoolbestuur. De MR overlegt hiervoor regelmatig met de directie.

De medezeggenschapsraad (MR) van de Mytylschool bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders.

Oudergeleding:

 • Mevr. I. (Inge) Suijkerbuik (voorzitter)
 • Dhr. R. (Roland) Dehing
 • Mevr. A. (Angelique) Smeets
 • Mevr. M. (Myrthe) Ubaghs

Personeelsgeleding:

 • Mevr. M. (Monique) Coenen
 • Mevr. D. (Dyah) Jacobs
 • Mevr. S. (Saskia) Janssen
 • Mevr. R. (Renate) Schrooders

met ondersteuning van een ambtelijk secretaris.

Voor vragen, informatie of opvragen van verslagen van vergaderingen kunt u contact opnemen via: medezeggenschapsraad@adelantegroep.nl

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Een afvaardiging uit de medezeggenschapsraden van beide scholen van Adelante Onderwijs vormen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van het schoolbestuur. De GMR komt een aantal keer per schooljaar bij elkaar om te vergaderen. De onderwerpen worden aangepast aan de planning van beide MR-en, de jaarplanning van de Raad van Bestuur en de jaarplanning van de Raad van Toezicht. 

De GMR bestaat uit 4 leden te weten:

Adelante Mytylschool

 • Mevr. M. (Miranda) Duzanson (ouder)
 • Vacature (personeelslid)

Adelante Tyltylschool

 • Dhr. D. (Dominique) Niessen (ouder)
 • Mevr. Y. (Yvonne) Halders (personeelslid en voorzitter)

met ondersteuning van een ambtelijk secretaris.

Voor informatie of mededelingen/opmerkingen kunt u contact opnemen via: GMR@adelantegroep.nl

Leerlingen-/jongerenraad

De leerlingenraad (VSO) is opgezet om samen met de medezeggenschapsraad invloed uit te oefenen op het beleid van de school (speciaal onderwijs). In de leerlingenraad hebben leerlingen invloed op de beslissingen van het management. Alles wat de leerlingen belangrijk vinden, kan besproken worden. De leerling- vertegenwoordigers maken de voorstellen kenbaar aan het management.

De raad is telefonisch bereikbaar via het servicebureau kinderen: 045 - 528 26 00