ENCANTO VSO VMBO

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) - VMBO

Jongeren van 12 tot 18 jaar met een regulier onderwijsniveau volgen onderwijs binnen de Leerweg VMBO van het Voortgezet Speciaal Onderwijs op ons Adelante College in Valkenburg.

De leerweg

Om toegelaten te worden heeft de leerling:

  • een IQ tussen de 75 en 120;
  • de vakken rekenen en begrijpend lezen minimaal C score op einde groep 6 basisonderwijs;
  • een CITO-score passend bij het niveau van aanmelding;
  • een werkhouding gericht op het behalen van een diploma.

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) volgen alle leerlingen dezelfde vakken:

Nederlands

Biologie

Engels

Geschiedenis

Duits

Aardrijkskunde

Wiskunde

Tekenen

Rekenen

Keuzevak onderbouw

Economie

Bewegingsonderwijs

NASK (leerjaar 2)

DramaIn de bovenbouw (leerjaar 3, 4 en 5) van de basisberoepsgerichte leerweg (BB) en de kaderberoepsgerich­te leerweg (KB) biedt Adelante het profiel Economie & Ondernemen aan.

In de bovenbouw van de theoretische leerweg (TL) biedt Adelante de sectoren Econo­mie, Landbouw, Techniek en Zorg en Welzijn aan.

Alle leerlingen van de leerweg VMBO leggen voor de algemeen vormende vakken examen af volgens het staatsexamen. Dit examen bestaat uit twee onderdelen: het centraal examen en het college-examen. Meer over de inhoud van de examens lees je in de schoolgids.

Het Adelante College werkt ‘uitstroomgericht’. Dit betekent dat ons onderwijs zó is ingericht dat leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op de periode na hun schooltijd.

De leerling verlaat Adelante met een diploma:

  • basisberoepsgerichte leerweg, of
  • kaderberoepsgerichte leerweg, of
  • theoretische leerweg.

Met dit diploma kan hij of zij op verschillende vervolgopleidingen terecht: MBO (ROC) op niveau 2, 3 of 4, havo of een andere vorm van voortgezet onderwijs. Een leerling kan deelcertificaten behalen en stroomt via de entree-opleiding van het MBO door naar vervolgonderwijs.

Onderwijs en revalidatie

Veel kinderen/jongeren die bij Adelante naar school gaan, volgen ook revalidatiebehandeling. Het onderwijs en deze zorg gaan bij ons hand in hand. Deze synergie bereiken we door te werken volgens de gedachte ‘één kind één plan’. Dat betekent dat de school en het revalidatiecentrum planmatig samenwerken aan de cognitieve, motorisch-praktische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Omdat school en revalidatie met elkaar zijn verweven, vinden eventuele therapieën ook onder schooltijd plaats: in het belang van het kind wordt in overleg een goede planning samengesteld.

Lees meer op de pagina: Zorg op school

Het team

Voor onderwijs is er naast het klassenteam van een leerling ook een team van vakleerkrachten, specialisten, schoolpedagoog en divisiemanager betrokken. Bij revalidatie bestaat dit team uit de revalidatiearts met alle andere gewenste disciplines, zoals psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en de diëtiste.

Communicatie met ouders/verzorgers

Uw kind wordt twee keer, en in de oudere groepen één keer, per jaar besproken tijdens de kindbespreking, waarbij alle betrokken disciplines aanwezig zijn en ook u als ouder aanwezig bent. U krijgt vooraf de gelegenheid om uw vragen en wensen kenbaar te maken. U ontvangt voor de kindbespreking een rapportage over de voortgang van uw kind. Tijdens de kindbespreking evalueren ouders en behandelteam de voorgaande doelstellingen, bespreken ze de perspectieven en formuleren ze gezamenlijk de doelstellingen voor de komende periode.

Het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) wordt, tijdens de individuele oudergesprekken met het klassenteam, apart besproken met u als ouders. Dit plan van aanpak wordt in principe halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar geëvalueerd en bijgesteld.