ENCANTO Kleutergroepen

De kleutergroepen

In het Speciaal Onderwijs van de Adelante mytylschool bieden wij basisonderwijs aan voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. In de kleutergroepen hebben de kinderen een verschillend niveau. Daarna wordt de keuze voor leerweg basisonderwijs (LBO) of leerweg aangepast basisonderwijs (LABO) gemaakt.

De leerweg

De kleuters die bij Adelante naar school gaan, worden begeleid naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid en betrokkenheid bij hun eigen leerproces. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ze zich ook sociaal-emotioneel goed ontwikkelen en leren om een optimale dialoog aan te gaan met anderen en de wereld om zich heen.

Wij geven onderwijs aan:

 • leerlingen met een lichamelijke beperking
 • leerlingen die door hun beperking het reguliere onderwijs niet of niet meer kunnen volgen.
 • leerlingen met een lichamelijke beperking die wegens specifieke leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen het regulier voortgezet onderwijs niet (meer) kunnen volgen.
 • leerlingen met een meervoudige beperking
 • leerlingen met een complexe hulpvraag.
 • leerlingen die ernstig motorisch en verstandelijk beperkt zijn, waardoor zij blijvend op een laag ontwikkelingsniveau functioneren.
 • leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking waarbij ook sprake is van beperkingen op auditief, visueel, communicatief en/of sociaal-emotioneel gebied.
 • langdurig zieke leerlingen
 • leerlingen die vanwege veel ziekteverzuim het regulier (voortgezet) onderwijs niet (meer) kunnen volgen.
 • leerlingen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • leerlingen die na een ongeluk of hersenbloeding niet meer terug kunnen naar hun reguliere school.

Onze school creëert ontwikkelingsmogelijkheden die op de toekomst van de leerling gericht zijn. Het doel is dat de leerlingen zo zelfstandig mogelijk functioneren en presteren binnen een vervolgopleiding, in (aangepast) werk of in een beschermde omgeving. Zelfredzaamheid wordt sterk bevorderd met het oog op maximale participatie in de maatschappij. Het onderwijs wordt aangeboden en ingevuld volgens, in overeenstemming met de Wet op de Expertisecentra.

We vinden dat deze facetten uitgebreid aan bod komen binnen de Speelpleziermethodiek. Speelplezier is een ontwikkelde totaalmethodiek met spel als uitgangspunt en leidende activiteit. Het spel komt tot uiting in de verschillende hoeken: het atelier, de huishoek of themahoek, de bouw- en constructiehoek, de lees-schrijf-kwebbelhoek, de exploratiebak en de kieskast. Enerzijds worden spelactiviteiten ingezet om nieuwe leerinhouden aan te bieden en anderzijds leren kinderen door te spelen onder leiding van een leerkracht, die het spel volgt en verrijkt.

Het rapport van de kleuters verschijnt in de vorm van de groeiwijzer en het volgmodel: deze gaan twee keer per jaar mee naar huis. In het volgmodel wordt het adaptieve aanbod gevolgd op het gebied van samenspel, verhaalbegrip, tellen, meten en meetkunde. Ook het niveau waarop elk kind hierin begeleid wordt is daarin te vinden. Naast het volgmodel worden de ontwikkelingen bijgehouden in de groeiwijzer: een soort portfolio met aantekeningen, anekdotes en notities van letterlijke uitspraken en concreet beschreven handelingen van kinderen, foto’s van activiteiten en producten, tekeningen en schrijfsels.

De individuele hulpvraag uit het OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan), de wijze waarop uw kind het gezamenlijke groepsprogramma doorloopt, de notaties in het volgmodel en de groeiwijzer en de CITO-scores, maken duidelijk in welke leerweg uw kind onderwijs gaat volgen na de kleutergroepen.

Onderwijs en revalidatie

Veel kinderen/jongeren die bij Adelante naar school gaan, volgen ook revalidatiebehandeling. Het onderwijs en deze zorg gaan bij ons hand in hand. Deze synergie bereiken we door te werken volgens de gedachte ‘één kind één plan’. Dat betekent dat de school en het revalidatiecentrum planmatig samenwerken aan de cognitieve, motorisch-praktische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Omdat school en revalidatie met elkaar zijn verweven, vinden eventuele therapieën ook onder schooltijd plaats: in het belang van het kind wordt in overleg een goede planning samengesteld.

Lees meer op de pagina: Zorg op school

Het team

Voor onderwijs is er naast het klassenteam van een leerling ook een team van vakleerkrachten, specialisten, schoolpedagoog en divisiemanager betrokken. Bij revalidatie bestaat dit team uit de revalidatiearts met alle andere gewenste disciplines, zoals psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en de diëtiste.

Communicatie met ouders/verzorgers

Uw kind wordt twee keer, en in de oudere groepen één keer, per jaar besproken tijdens de kindbespreking, waarbij alle betrokken disciplines aanwezig zijn en ook u als ouder aanwezig bent. U krijgt vooraf de gelegenheid om uw vragen en wensen kenbaar te maken. U ontvangt voor de kindbespreking een rapportage over de voortgang van uw kind. Tijdens de kindbespreking evalueren ouders en behandelteam de voorgaande doelstellingen, bespreken ze de perspectieven en formuleren ze gezamenlijk de doelstellingen voor de komende periode.

Het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) wordt, tijdens de individuele oudergesprekken met het klassenteam, apart besproken met u als ouders. Dit plan van aanpak wordt in principe halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar geëvalueerd en bijgesteld.

Locatie en contact

Afstemmen kan tegenwoordig ook heel goed digitaal. Dat noemen we ook wel Digitale zorg of eHealth. Dit betekent dat u niet altijd naar Adelante toe hoeft te komen. Vraag gerust naar de mogelijkheden die we bij Adelante hebben.