Co teaching 13
Zo Dichtbij

Ondersteuning in het reguliere onderwijs

Adelante ZO dichtbij versterkt het regulier onderwijs en ondersteunt leerlingen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal basisonderwijs) met een fysieke beperking en leerlingen die ernstig, langdurig of chronisch ziek zijn. Door een regionaal zorgteam te verbinden aan de leerling en aan de school kunnen deze kinderen samen met hun klasgenoten onderwijs blijven volgen. "Een Kind, een Plan" is hierbij ons uitgangpunt.

Ondersteuningsaanbod

 • Leerkrachten en scholen worden door de ondersteuning van Adelante ZO dichtbij in staat gesteld een leerling, die belemmeringen ondervindt bij het onderwijs, te begeleiden d.m.v. het overdragen van kennis, inzicht en vaardigheden.
 • Tijdens de lessen weet zowel de leerling als de leerkracht (alsmede een hele klas) wat en waarom ondersteuning plaatsvindt, wat zorgt voor (emotionele) stabiliteit voor en ontlasting van zowel leerling als leerkracht.
 • Voor ouders verloopt de communicatie rondom de ondersteuning van hun kind op een efficiënte en eenvoudige wijze. In nauw overleg tussen de ouders, het kind, de school en de specialisten vindt gezamenlijke afstemming over de behandeling plaats.

Meer informatie over onze ondersteuning is terug te vinden in de Ondersteuningslijst PO&VO.

Middels het formulier "Ondersteuningsaanvraag (ambulante) begeleiding ZO dichtbij" kunt u bij ons als school een aanvraag doen.

 • ALK (aanhoudende lichamelijke klachten (was SOLK)
 • DCD (Developmental Coördination Disorder) Stoornis in motoriek en aandacht
 • Jeugdreuma
 • CP (Cerebrale Parese) Stoornis in de werking van de spieren.
 • Kanker bij kinderen
 • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)
 • NMA (Neuro Musculaire Aandoening) spierdystrofie
 • Osteogenesis Imperfecta (Breekbare bottenziekte)
 • Spina Bifida, ontwikkelingsstoornis van ruggenmerg en wervelkolom
 • Diabetes
 • Epilepsie
 • NF1 (Neuro Fibromatose type 1) ongekapselde tumoren
 • Diverse syndromen zoals Ehlers-Danlos (stoornis in bindweefsel),

Scholingsaanbod

Adelante deelt haar kennis graag! Iedereen die in het regulier of speciaal onderwijs te maken heeft met leerlingen met een lichamelijke of een meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn, kan gebruik maken van ons professionaliseringsaanbod.

Het kinderschrift is onleesbaar geworden, handschriften gaan achteruit. Is dat erg, in een tijd van computers en tablets? Wie met de hand schrijft in plaats van typt, gebruikt zijn hersens beter. Uit onderzoek is bekend dat één op de drie leerlingen schrijfproblemen heeft. In de bovenbouw van de basisschool gaat het schrijven vaak als eerste aan de kant. Terwijl een handschrift zich dan vaak verder ontwikkelt. Een kind ontwikkelt zich in een veelvoud van stapjes, ook motorisch. Schrijven is een fijnmotorische activiteit die veel oefening vraagt, maar die ook een leven lang van pas komt.

Inhoud scholing

 • Hoe haal ik meer uit mijn schrijfles?
 • Kennis opdoen over de ontwikkeling van de fijne motoriek.
 • Deskundigheidsbevordering op het gebied van schrijven.
 • Kennis opdoen over schrijfproblemen en het vinden van mogelijke oplossingen.
 • Eigen schrijfmethode en doorgaande lijn tegen het licht kunnen houden.

Daarnaast worden veel tips gegeven die meteen de volgende dag kunnen worden gebruikt in de klas en is men op de hoogte van de nieuwste schrijf- en hulpmiddelen binnen het schrijven.

Werkwijze

Diepgang geven in de theoretische kennis van de fijne- en schrijfmotoriek, aangevuld met praktische handvaten en oefeningen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de nieuwste schrijfmaterialen uit te proberen.

Dit alles moet er toe leiden dat het schrijfonderwijs naar een hoger niveau wordt getild.

Duur: 3,5 uur

Prijs: € 595,- incl. reistijd en voorbereiding

Doelgroep: PO

U kent ze vast wel; die motorisch ‘onhandige’ leerlingen die vaak ook problemen hebben met automatiseren, ordenen en plannen, waardoor ze ook problemen ondervinden op leergebied. Waar komt die onhandigheid vandaan? Hoe kunt u deze leerling het best begeleiden? In deze workshop ervaar je de impact van DCD binnen school en op het dagelijks leven. Je krijgt praktische handvatten om je leerling goed te kunnen begrijpen en begeleiden. De samenhang tussen motorische ontwikkeling, alertheid, werkhouding, en sensorische integratie komen op praktische wijze aan bod.

Op een interactieve manier krijgt u handvatten om leerlingen met DCD te helpen bij het zelfstandig structureren van hun activiteiten.

Inhoud scholing

 • Kennis van DCD, met de bijbehorende informatie over motoriek en zintuiglijke ontwikkeling.
 • Inzicht in de gevolgen hiervan voor het onderwijs.
 • Praktische tips en materialen om het onderwijs nog beter vorm te geven.
 • Uitwisseling van ervaringen met andere onderwijsprofessionals.

Werkwijze

Praktijkgerichte workshop

Theorie - Ervaren - Uitwisseling

Duur:  3,5 uur

Prijs:  € 595,- incl. reistijd en voorbereiding

Doelgroep: PO + VO

In onze huidige maatschappij lijken de eisen die aan ons gesteld worden steeds hoger te worden. De omgeving verandert snel, de ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Voor ons als onderwijzers ligt er een duidelijke opdracht om onze leerlingen hier zo goed mogelijk op voor te bereiden. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen aanzienlijk beter presteren wanneer ze beschikken over beter ontwikkelde executieve functies (Guare & Dwason, 2010).

Inhoud scholing

In deze scholing wordt ingezoomd op de kracht van zelfkennis en de vakoverstijgende vaardigheden die ervoor zorgen dat een leerling ook daadwerkelijk beter leert. Leren leren is geen apart vak. Het is geïntegreerd in je lesprogramma, met als doel dat de leerlingen de leerstof beter begrijpen en op verschillende manieren kunnen toepassen. Leerlingen ervaren meer autonomie wat betreft het eigen leren, weten beter welke keuzes ze kunnen en moeten maken en leren reflecteren en bijsturen. De motivatie om te leren kun je op deze manier heel goed stimuleren. Je maakt kennis met verschillende leerstrategieën in relatie tot de executieve vaardigheden die het leren soepeler laten verlopen.

Je krijgt inzicht hoe je leerlingen actief en bewust afwegingen kunt laten maken. Daarnaast leer je welke leerkrachtvaardigheden en welke onderwijsmiddelen het zelfsturend leren van de kinderen bevorderen. We wisselen lesideeën en ervaringen uit die effectief zijn gebleken in de praktijk.

Duur: 3,5 uur

Prijs: € 595,- incl. reistijd en voorbereiding

Doelgroep: PO + VO

Sensorische informatieverwerking is het proces van het opnemen, selecteren en verwerken van zintuigelijke informatie. De hele dag door krijgen kinderen sensorische prikkels binnen via de zintuigsystemen. Bij sommige kinderen verloopt deze verwerking niet zo vanzelfsprekend. Ze ervaren sensorische informatie sterker of juist minder sterk dan hun leeftijdsgenootjes. De informatie wordt niet goed aan elkaar gekoppeld, waardoor adequaat reageren moeilijk is. Hoe is de reactie van een leerling op sensorische prikkels op school, en wat voor invloed heeft dat op het deelnemen aan de activiteiten op school. Deze manier van kijken kan een aanvulling zijn bij het in kaart brengen van gedragsproblemen en kan helpen bij het vinden van een passende benadering.

Voorbeelden zijn:

 • Druk na het buiten spelen,
 • Moeite met lichtinval op het smartboard,
 • Moeite met stilzitten.
 • Kan niet werken als er achtergrondgeluiden zijn.
 • Reageert niet wanneer zijn/haar naam geroepen wordt, maar gehoor is in orde.
 • Ineenkrimpen als op een vriendelijke manier wordt aangeraakt.
 • Raakt mensen en voorwerpen aan.

Inhoud scholing

 • Wat is sensorische informatieverwerking en hoe uit zich dat bij de leerlingen?
 • Ervaringsoefeningen.
 • Bespreken van de verschillende sensoren.
 • Hoe herken ik het? Schoolvragenlijst + oudervragenlijst.
 • Bespreken van de verschillende profielen.
 • De relatie tussen sensorische informatieverwerking en DCD, autisme, ADHD.
 • Hoe is de klas?
 • Gelegenheid tot stellen van vragen aan de ergotherapeuten.

Theorie wordt afgewisseld met het laten ervaren via oefeningen

Duur: 3,5 uur

Prijs: € 595,- incl. reistijd en voorbereiding

Doelgroep: PO + VO

Dit is een verdiepingsscholing op de scholing “fijne motoriek en schrijven”

Inhoud scholing

Door het schrijven met pen en papier leren kinderen beter nieuwe letters te herkennen en ontwikkelen zich motorische vaardigheden aan. Maar wat als deze vaardigheden zich niet vanzelf ontwikkelen. Als schrijven niet vanzelf gaat.

 • Welke oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan een schrijfprobleem?
 • Wat kun je dan als leerkracht voor deze kinderen betekenen?
 • Welke tools zijn er?
 • Wanneer ga je doorverwijzen naar ergotherapie?

Binnen deze vervolg workshop wordt er dieper ingegaan op bovenstaande vragen. Er worden tools aangereikt om te komen tot een verbetering van het handschrift binnen je klas. Je krijgt inzicht in en praktische handvatten rondom de handschrift problematiek,

Werkwijze

Theorie wordt uitgelegd en vervolgens wordt samen gekeken hoe je het schrijfprobleem kunt aanpakken.

Daarnaast is er ruimte voor casuïstiek.

Duur: 3,5 uur

Prijs:  € 595,- incl. reistijd en voorbereiding

Doelgroep: PO

Wanneer een kind niet tot lezen en/of spellen komt en het 1F (een eind groep 6 niveau aan het eind van groep 8) niet gaat halen, dan heb je te maken met een zeer zwakke lezer. Door inclusief onderwijs hebben ook kinderen met een zeer laag technisch leesniveau een plek in reguliere basisschool. Maar hoe kun je een zwakke lezer helpen in je klas? Wat betekent dit voor je onderwijs? Kun je zorgen voor maatwerk, en hoe voorkom je dat het kind buiten de boot valt? Voorbeelden zijn:

 • Jan zit in groep 6 en leest op een E3 niveau. Hij heeft bij schrijven veel tijd nodig en maakt nog fouten met de regels uit groep 4. Rekenen lukt wel, maar die verhaaltjes zijn een ramp.
 • Lieke zit in groep 4 en komt niet tot aanvankelijk lezen. Ze heeft groep 3 gedoubleerd. De klanktekenkoppeling is nog lastig en ze heeft M3 niveau nog steeds niet gehaald. Bij spelling functioneert ze op een start groep 3 niveau.
 • Ben zit in groep 7. Hij heeft het traject ernstige enkelvoudige dyslexie afgesloten en functioneert nu voor technisch lezen op een M4/E4 niveau. Voor spelling zit hij op een E4 niveau. Jan heeft een bovengemiddeld IQ. Rekenen gaat goed en hij kan prachtige creaties maken met Lego. Jan is creatief en vindingrijk. Hij heeft een supergeheugen, maar verhaaltjes sommen maken en begrijpend lezen lukken niet.

Inhoud scholing

 • Meedoen in de klas, hoe?
 • Handelingsverlegen of toch niet?
 • Wat betekent een leesniveau lager dan eind groep 6 voor de toekomst van de leerling?
 • Lees- en spellingsniveaus in relatie tot zelfredzaamheid.
 • Haalbare doelen stellen en uitstroomprofiel bepalen.

Persoonlijke vragen/casussen mogen van tevoren ingediend worden.

Werkwijze

Interactieve scholingsmiddag

Duur: 3,5 uur

Prijs: € 595,- incl. reistijd en voorbereiding

Doelgroep: PO

Schrijven staat de laatste tijd opnieuw in de spotlight. Het belang van een goed handschrift is essentieel voor de verdere ontwikkeling van een kind.

We leven in een steeds digitaler tijdperk maar onderzoek heeft aangetoond dat een goed handschrift essentieel is voor deze ontwikkeling met name op het gebied van de fijne motoriek.

Tijdens het met de hand schrijven worden ook ogen, hersenen en het geheugen getraind.

Inhoud scholing

De goede basis voor schrijfontwikkeling - klassikaal

inclusief voorbereiding en adviesgesprek leerkracht

Beoogde opbrengst:

 • Het leggen van een goede basis voor de schrijfontwikkeling.
 • Handreikingen voor de leerkracht voor het verbeteren van de schrijfmotoriek en het handschrift.
 • Leerlingen worden in kaart in gebracht en laten zien welke vaardigheden zij al beheersen en waar nog aandacht aan besteed moet worden. (preventief en signalerend).

Werkwijze

Kleuren op muziek afgewisseld met korte instructie met behulp van afbeeldingen op het digibord en fijnmotorische oefeningen.

Een ergotherapeut en ambulant begeleider zullen de les geven en duurt in totaal 2 uur (1 uur kleurles en 1 uur nabespreking)

Doelgroep: Leerlingen van groep 2, 3 en 4 en voor leerkrachten en leerlingbegeleiders binnen het PO.

Duur: 2 uur Ambulant Begeleider + 2 uur ergotherapeut

 • Voorlichting SOLK (Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten).
 • Voorlichting NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en de gevolgen voor je lesprogramma.
 • Voorlichting CP (Cerebrale Parese) en de gevolgen voor je lesprogramma.
 • Schrijfles voor groep 3: demonstratieles in de eigen klas.
 • Workshop schrijven en fijne motoriek in een kleine groep. Met ruimte om eigen casussen te bespreken, te oefenen, oefeningen mee te nemen naar de eigen klas.
 • Rouwverwerking van je leerlingen, hoe ga je daar als leerkracht mee om? Bijvoorbeeld bij verlies van dierbaren of bij scheidingstrajecten.

Regionale zorgteams

De regionale zorgteams zijn elk verbonden aan een van de volgende ziekenhuizen: Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht, Roermond. Afhankelijk van de locatie, wordt er een team gevormd rondom de leerling en de school. Per regio werkt het team van Adelante samen met verschillende ketenpartners.

In een regioteam participeren:

Regionale zorgteam ZO dichtbij

Contact

Voor meer informatie over onderwijsondersteuning of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met relatiebeheerder Paul Leentjens, via: paul.leentjens@adelantegroep.nl of inhoudelijk coördinator Monique Kurvers via: monique.kurvers@adelantegroep.nl.

U kunt ook gebruik maken van het formulier uitvoeringsovereenkomst scholen en dit mailen naar een van beide personen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Adelante ZO dichtbij biedt ook scholing aan ten behoeve van leerlingen met primair een lichamelijke beperking. In overleg bepalen we samen een datum en locatie. De prijs per scholing staat vast en is gebaseerd op het aantal uren die nodig zijn ter voorbereiding, de scholing zelf en reistijd. Het maximale aantal deelnemers is 20 personen.

Verschillende scholingen zijn bestemd voor het Primair Onderwijs (PO), sommigen kunnen zowel voor PO als ook voor het Voortgezet Onderwijs (VO) aangeboden worden. De lesstof wordt hierop aangepast.