Zorg op school

Extra zorg en ondersteuning tijdens (passend) onderwijs moeten uit de zorgwetten gefinancierd worden. U bent als ouder(s) verantwoordelijk voor deze aanvraag. Echter, de zorgbemiddelaars van Adelante kunnen u helpen bij het benodigd papierwerk. Vervolgens bekijken we samen met u hoe we de zorg voor uw kind het beste kunnen vormgegeven en op welke wijze de zorgindicatie wordt ingezet.

DKJ Kind Jeugd Zorg Content 7

Het gaat om zorg die gekoppeld is aan de beperking en die uw kind ook buiten de schoolmuren nodig zou hebben. Bijvoorbeeld:

 • Begeleiding (hulp bij het uitvoeren van taken, overnemen van activiteiten, ADL-materialen hanteren, hulp bij sociale contacten, begeleiding bij pauzetijd etc.);
 • Persoonlijke verzorging (hulp bij eten en drinken, toiletgang, stomaverzorging, medicatie toedienen, transfers etc.);
 • Verpleging (medicatie toedienen via injectie, wondverzorging, diabetes controle, katheteriseren etc.). 

Contact en bereikbaarheid zorgbemiddelaars 

Tessa Wetzels en Marlies Gardeniers kunnen u ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie. Zij zijn bereikbaar via het servicebureau: 045-5282600 of via zorgbemiddelaar@adelantegroep.nl

Dagverpleging

Het kan voorkomen dat uw zoon of dochter tijdens de schooluren zorg op maat nodig heeft vanuit de dagverpleging. De verpleegkundige op school biedt zorg aan uw kind op medisch voorschrift, verleent basis medische zorg/EHBO en verwijst hierbij zo nodig door naar revalidatiearts of huisarts. Ze biedt sociaal-emotionele begeleiding aan kinderen en zoekt samenwerking met u als ouder(s). Tevens observeert en rapporteert de verpleegkundige ten aanzien van lichamelijk welbevinden en neemt deel aan multidisciplinaire besprekingen. Verder geeft zij gezondheidsvoorlichting, informeert, adviseert en instrueert u en uw kind, onderwijsondersteuners en andere medewerkers t.a.v. ziektebeelden, medicatie, ADL en verzorgingsmaterialen. Zij verricht tevens diagnostische en therapeutische werkzaamheden en werkt samen met hulpverleners binnen en buiten Adelante. Daarbij coördineert zij de verpleegkundige zorg. Ook tijdens NSO, schoolexcursies en werkweken kan er een beroep op de verpleegkundige worden gedaan.

Contact en bereikbaarheid dagverpleging

Voor het doorgeven van informatie over medische zorg van uw kind en/of voor verpleegkundig advies/overleg m.b.t. de zorg voor uw kind is de dagverpleging bereikbaar vanaf 8.30 uur tot 17.00 uur (op woensdag tot 14.00 uur) via 045-5282670 of via e-mail dagverpleging@adelantegroep.nl

Team dagverpleging

Als ouder/verzorger bent u de opdrachtgever aan Adelante om medicatie te verstrekken aan uw kind. U bent verantwoordelijk voor de juiste informatie én manier van aanleveren van de medicatie die uw kind nodig heeft.

Het in te vullen formulier als er medicatie verstrekt moet worden tijdens schooltijden treft u onder in deze pagina aan.

Voor sommige kinderen kan een dag school gecombineerd met revalidatiebehandelingen zo vermoeiend zijn dat rusten onder schooltijd noodzakelijk is. Zowel bij de peutergroepen als op de school bestaat de mogelijkheid om uw kind te laten rusten. De noodzaak van rusten gedurende de dag kunt u bespreken met de revalidatiearts van uw kind.

Leerlingenzorg

Bij Adelante wordt uw kind begeleid door specialisten: groepsleerkrachten, onderwijsondersteuners, vakdocenten, specialisten ondersteuningsteam alsook (ortho)pedagogen, maatschappelijk werkers, psychologen, therapeuten en indien nodig ook de revalidatiearts werken intensief samen, om met succes uw kind binnen het onderwijs te begeleiden.

Voor alle leerwegen binnen Encanto is een ‘Commissie van Begeleiding’ ingesteld. Deze commissie is verantwoordelijk voor de in-, door- en uitstroom van de leerlingen. Ook begeleidt de commissie het onderwijsproces van uw kind. De Commissie van Begeleiding bestaat uit:

 • De clustermanager
 • De schoolpedagoog
 • De revalidatiearts
 • De maatschappelijk werker
 • De psycholoog

De Commissie van Begeleiding vergadert één keer per week (VSO) of één keer per twee weken (SO). Ze is betrokken bij leerlingenbesprekingen, geeft adviezen, doet nader onderzoek en bepaalt of een leerling op zijn/haar plaats is op onze school. Indien nodig worden bij dit onderzoek groepsleerkrachten, onderwijsondersteuners en/of paramedici betrokken.

Het onderwijs binnen Encanto wordt verzorgd door een leerkracht of vakdocent. De ondersteunende activiteiten worden verzorgd door onderwijsondersteuners. Deze onderwijsondersteuners zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke en eventueel medische zorg voor de leerling. Ook bieden zij ondersteuning bij het onderwijs. Daarnaast werken bij Adelante verpleegkundigen, die voor de dagelijkse verpleegkundige handelingen zorgen.

Elke groep heeft:

 • een vaste leerkracht (1 fulltimer of 2 parttimers) (m.u.v. leerweg VSO-VMBO)
 • een onderwijsondersteuner (1 fulltimer of 2 parttimers)

Aan elke groep van de leerweg VSO-VMBO wordt een mentor toegewezen. De mentor heeft een spilfunctie op school bij de individuele begeleiding van de leerlingen waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de ouders is de mentor eerste aanspreekpunt. Bij vragen of opmerkingen kunt u hem of haar mailen of bellen.

Alle begeleiders zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de leerling binnen de verschillende onderwijsfasen.

De leerkracht/mentor:

 • is verantwoordelijk voor het klassenmanagement;
 • bewaakt en begeleidt het onderwijsleerproces van ieder kind afzonderlijk en ook het groepsproces;
 • stelt in samenwerking met o.a. de schoolpedagoog het (ontwikkelingsperspectiefplan) OPP op;
 • wijst de leerlingen toe aan de arrangementen voor taal, rekenen en sociaal-emotioneel leren (dit geldt alleen voor het SO en VSO-praktijk);
 • werkt nauw samen met de andere disciplines, zoals de psycholoog, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, vakleerkrachten drama, muziek en bewegingsonderwijs en schoolpedagoog.

De onderwijsondersteuner:

 • is verantwoordelijk voor de verzorging en ondersteuning tijdens lestaken;
 • overlegt dagelijks met de leerkracht over de pedagogische en didactische benadering of aanpak van de leerlingen;
 • ondersteunt de leerlingen in hun optimale groei naar zelfstandigheid;
 • is verantwoordelijk voor de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en communiceert hierover met de ouders;
 • is verantwoordelijk voor het verstrekken van medicatie;
 • begeleidt leerlingen tijdens trainingsmomenten en interne/externe stages.

Therapie tijdens schooltijd

Veel kinderen/jongeren die bij Encanto naar school gaan, revalideren ook binnen onze instelling. Onderwijs en zorg gaan bij ons hand in hand. Deze synergie bereiken we door te werken volgens de gedachte ‘één kind één plan’. Dat betekent dat de school en het revalidatiecentrum planmatig samenwerken aan de cognitieve, motorisch-praktische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Omdat school en het revalidatiecentrum zo dicht bij elkaar liggen, vinden eventuele therapieën ook onder schooltijd plaats: in het belang van het kind wordt in overleg een goede planning samengesteld.

Onderwijsondersteunende therapie

Als het nodig is komen behandelaars, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut en/of logopedist kijken of een leerling specifieke aanpassingen nodig heeft op school. Zo kunnen de functiebelemmeringen die de kinderen ondervinden bij het volgen van het onderwijs geminimaliseerd worden. Ook geven de verschillende therapeuten advies aan het klassenteam over de begeleiding van o.a. de (senso-)motorische ontwikkeling, taal-/leesontwikkeling, communicatieve ontwikkeling en bij eet- en drinkproblemen. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om een individuele behandeling van de leerling. De inbreng van de paramedici helpt om de voorwaarden te scheppen die nodig zijn om onderwijsdoelen voor het groepsplan en het OPP te realiseren.