ENCANTO LABO

Speciaal Aangepast Basisonderwijs (LABO)

In het Speciaal Onderwijs van de Adelante mytylschool bieden wij basisonderwijs aan voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. In de kleutergroepen hebben de kinderen een verschillend niveau. Daarna wordt de keuze voor leerweg basisonderwijs (LBO) of leerweg aangepast basisonderwijs (LABO) gemaakt.

De leerweg

In de Leerweg Aangepast Basisonderwijs (LABO) wordt gewerkt aan uitstroom naar niet-diplomagericht praktijkonderwijs richting arbeid, arbeidsmatige dagbesteding of dagbesteding voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Leerlingen die op 9-jarige leeftijd functioneren op een niveau tussen midden groep 3 en eind groep 4, worden geplaatst binnen de LABO Pre Arbeid-groepen. In de LABO Kleurgroepen wordt onderwijs geboden aan kinderen die door hun lichamelijke en verstandelijke beperkingen onvoldoende kunnen aansluiten bij reguliere leerlijnen.

Leerlingen die op 9-jarige leeftijd functioneren op een niveau tussen midden groep 3 en eind groep 4, worden geplaatst binnen de Pre Arbeid-groepen. Deze leerlingen hebben voldoende capaciteiten en mogelijkheden om later een bepaalde vorm van arbeid uit te kunnen voeren, maar halen het tempo en niveau niet dat nodig is voor het volgen van Leerweg Basisonderwijs.

In de LABO kleurgroepen wordt onderwijs geboden aan kinderen van 6 tot en met 12 jaar, die door hun lichamelijke en verstandelijke beperkingen onvoldoende kunnen aansluiten bij reguliere leerlijnen. Dit heeft tot gevolg dat in deze onderwijsleersituatie de nadruk ligt op individualisering van de leerstof, differentiatie van werkvormen en hulp bij het vergroten van de (sociale) redzaamheid. De fysieke, mentale en sociaal-emotionele mogelijkheden van het kind vormen samen het uitgangspunt voor het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), waarin de hulpvraag van het kind voorop staat. De vaardigheden die aangeleerd worden zijn functioneel. Het onderwijs is gericht op het behalen van een zo groot mogelijk leerrendement en het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen. Ook hier wordt het onderwijs zoveel mogelijk gepland en wordt er gewerkt aan de hand van arrangementen.

Binnen de Pre Arbeid-groepen (A6/7/8) is sprake van een aangepast leertempo (half jaar lesstof in 1 schooljaar), aansluitend bij het niveau en de mogelijkheden van uw kind. Op aangepast tempo wordt het reguliere lesprogramma zoveel mogelijk gevolgd, maar in vergelijking met LBO is het onderwijsprogramma meer praktisch gericht. Binnen het totaal van activiteiten wordt gestreefd naar regelmaat en structuur. Om de sociale (zelf)redzaamheid te optimaliseren speelt de mondelinge taalvaardigheid een belangrijke rol.

Pre Arbeid-groepen bestaan in principe uit maximaal twaalf kinderen. Bij de samenstelling van een groep wordt rekening gehouden met de leeftijd van een kind, de mate van ontwikkeling, de aard van de handicap, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag. Van Pre Arbeid leerlingen wordt verwacht dat ze, op 12-jarige leeftijd, minimaal de reguliere lesstof van midden groep 4 afronden en beheersen. Het streven is echter om zo ver mogelijk in de basisschoolleerstof te vorderen om zodoende de aansluiting met het vervolgonderwijs (zowel intern als extern) zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden. In deze leerweg wordt in beginsel niet diplomagericht gewerkt.

Binnen de Pre Arbeid-groepen (A6/7/8) ligt het accent op het bevorderen van de praktische redzaamheid als voorbereiding op VSO Praktijk of een externe vergelijkbare praktijkopleiding. Aan de hand van praktische trainingen, (werknemers)vaardigheden geoefend die nodig zijn om de aansluiting met de VSO-Praktijk zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In de klas wordt voornamelijk gewerkt met lesmethodes en lesmaterialen waarbij aandacht is voor de 21e Eeuwse vaardigheden.

Het volgen van de vorderingen van de leerlingen vindt plaats door te observeren en het afnemen van toetsen. Net als bij LBO wordt er in de Pre Arbeid-groepen gebruik gemaakt van methodegebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen (Cito toetsen voor speciaal onderwijs). De leerlingen van Pre Arbeid ontvangen twee keer per schooljaar een rapport. Lees meer over toetsing en rapporten in onze schoolgids.

Het rapport van de LABO kleurgroepen verschijnt in de vorm van een herinneringsklapper. Hierin wordt per vakgebied een korte uitleg geschreven over de doelen waaraan gewerkt is. De uitleg wordt begeleid door een foto, zodat de kinderen zelf ook hun rapport kunnen bekijken en thuis beter kunnen vertellen, wat ze op school hebben gedaan.

De Pre Arbeid-groepen (A6/7/8) werken toe naar het beginniveau van VSO Praktijk van Adelante of een vergelijkbare externe school die praktijkonderwijs aanbiedt. Binnen VSO-Praktijk is er sprake van twee niveaus: uitstroom Arbeid en uitstroom Arbeidsmatige Dagbesteding. Pre Arbeid leerlingen die op 12 jarige leeftijd minimaal een gemiddeld niveau beheersen van midden groep 5 / eind groep 5 van het reguliere onderwijs, kunnen doorstromen naar Arbeid binnen VSO-Praktijk. Leerlingen die functioneren op een gemiddeld niveau tussen midden groep 4 en midden groep 5, stromen door naar Arbeidsmatige Dagbesteding. Om de niveaus van de leerlingen te bepalen wordt er o.a. gebruik gemaakt van observaties, toets resultaten van methode-gebonden toetsen en Cito-resultaten, waardoor zowel het cognitieve als het sociaal-emotionele niveau in kaart gebracht wordt.

Binnen de LABO kleurgroepen wordt er gewerkt naar verschillende uitstroombestemmingen binnen de leerweg van het VSO-praktijk. Hierbij kunnen de leerlingen doorstromen naar verschillende vormen van dagbesteding of arbeid.

Hoewel de leerwegen onderwijs aanbieden als volledige trajecten, is tussentijdse in- en uitstroom van (nieuwe) leerlingen altijd mogelijk. Nieuwe leerlingen worden bij de start op Adelante in de Educare4u-groep geplaatst, waarin zij geobserveerd en in kaart gebracht worden en waar de best passende leerweg gekozen wordt, zodat zij de juiste aansluiting vinden bij het lopende onderwijstraject.

Educare4u is een voorziening, waar:

Leerlingen van 4 tot 20 jaar, die binnenkomen via de kliniek, zo snel mogelijk onderwijs kunnen genieten. Zij zullen binnen de Educare4u verblijven totdat ze weer terug kunnen naar de school van herkomst. Voor leerlingen waar dit niet mogelijk is, zal een TLV worden aangevraagd. Zij zullen dan een passende plek binnen de school krijgen.

Leerlingen van 4 tot 20 jaar, die tussentijds binnenkomen, aangemeld zijn vanuit een samenwerkingsverband en beschikken over een TLV worden geobserveerd en gediagnosticeerd op sociaal-emotioneel en didactisch vlak. Met een passend plan van aanpak worden zij op de juiste plek binnen school geplaatst.

Extra ondersteuning geboden kan worden aan leerlingen die al binnen school zitten, en naast hun eigen leerroute een kortdurend, intensief ondersteuningstraject nodig hebben.

De periode dat leerlingen in Educare4u verblijven duurt 6 weken. De eerste 2 weken komen de leerlingen alleen de ochtenden naar school en verblijven ze volledig in Educare4u. Na deze 2 weken komen de leerlingen hele dagen naar school en worden ze onder supervisie van Educare4u geplaatst in een groep, die het best passend is bij de leerroute en onderwijsbehoefte van de leerling. Het team van Educare4u bestaat uit 2 parttime leerkrachten, die nauw samenwerken met de schoolpedagogen en specialisten van het ondersteuningsteam.

Onderwijs en revalidatie

Veel kinderen/jongeren die bij Adelante naar school gaan, volgen ook revalidatiebehandeling. Het onderwijs en deze zorg gaan bij ons hand in hand. Deze synergie bereiken we door te werken volgens de gedachte ‘één kind één plan’. Dat betekent dat de school en het revalidatiecentrum planmatig samenwerken aan de cognitieve, motorisch-praktische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Omdat school en revalidatie met elkaar zijn verweven, vinden eventuele therapieën ook onder schooltijd plaats: in het belang van het kind wordt in overleg een goede planning samengesteld.

Lees meer op de pagina: Zorg op school

Het team

Voor onderwijs is er naast het klassenteam van een leerling ook een team van vakleerkrachten, specialisten, schoolpedagoog en divisiemanager betrokken. Bij revalidatie bestaat dit team uit de revalidatiearts met alle andere gewenste disciplines, zoals psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en de diëtiste.

Communicatie met ouders/verzorgers

Uw kind wordt twee keer, en in de oudere groepen één keer, per jaar besproken tijdens de kindbespreking, waarbij alle betrokken disciplines aanwezig zijn en ook u als ouder aanwezig bent. U krijgt vooraf de gelegenheid om uw vragen en wensen kenbaar te maken. U ontvangt voor de kindbespreking een rapportage over de voortgang van uw kind. Tijdens de kindbespreking evalueren ouders en behandelteam de voorgaande doelstellingen, bespreken ze de perspectieven en formuleren ze gezamenlijk de doelstellingen voor de komende periode.

Het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) wordt, tijdens de individuele oudergesprekken met het klassenteam, apart besproken met u als ouders. Dit plan van aanpak wordt in principe halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar geëvalueerd en bijgesteld.