ENCANTO VSO Praktijk

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) - Praktijk

Jongeren van 12 t/m 18 jaar volgen onderwijs via de leerweg Voortgezet Speciaal Onderwijs Praktijk. Binnen deze leerweg wordt er gewerkt aan doelen die leiden tot uitstroom richting arbeid of een andere vorm van dagbesteding.

De leerweg

Wij geven onderwijs aan:

 • leerlingen met een lichamelijke beperking.
 • leerlingen die door hun beperking het reguliere onderwijs niet of niet meer kunnen volgen.
 • leerlingen met een lichamelijke beperking die wegens specifieke leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen het regulier voortgezet onderwijs niet (meer) kunnen volgen.
 • leerlingen met een meervoudige beperking.
 • leerlingen met een complexe hulpvraag.
 • leerlingen die ernstig motorisch en verstandelijk beperkt zijn, waardoor zij blijvend op een laag ontwikkelingsniveau functioneren.
 • leerlingen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking waarbij ook sprake is van beperkingen op auditief, visueel, communicatief en/of sociaal-emotioneel gebied.
 • langdurig zieke leerlingen.
 • leerlingen die vanwege veel ziekteverzuim het regulier (voortgezet) onderwijs niet (meer) kunnen volgen.
 • leerlingen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
 • leerlingen die na een ongeluk of hersenbloeding niet meer terug kunnen naar hun reguliere school.

Onze school creëert ontwikkelingsmogelijkheden die op de toekomst van de leerling gericht zijn. Het doel is dat de leerlingen zo zelfstandig mogelijk functioneren en presteren binnen een vervolgopleiding, in (aangepast) werk of in een beschermde omgeving. Zelfredzaamheid wordt sterk bevorderd met het oog op maximale participatie in de maatschappij. Het onderwijs wordt aangeboden en ingevuld volgens, in overeenstemming met de Wet op de Expertisecentra.

De leerweg kent twee routes:

 • de route naar de arbeidsmarkt (A-route);
 • de route naar dagbesteding (D-route).

Het onderwijsprogramma duurt 5 à 6 jaar. We werken in de leerweg Praktijk met kleine klassen. Uitgangspunt is dat er 8 tot 14 leerlingen in een klas worden ingedeeld. De groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd, leer- en ontwikkelingsniveau. Trainingen vormen een belangrijk onderdeel van het lesrooster. Dit zijn toegespitst op de leerdomeinen Dagbesteding, Wonen en Vrije tijd.

Er wordt gewerkt aan kerndoelen in 7 leergebieden:

 • Nederlandse taal en communicatie
 • rekenen en wiskunde
 • Engels (niet verplicht voor de D-route, maar Adelante biedt dit wel aan)
 • mens, natuur en techniek
 • mens en maatschappij
 • culturele oriëntatie en creatieve expressie
 • bewegen en sport

Naast de leergebieden wordt in alle profielen aan zogenaamde ‘leergebied overstijgende aspecten’ gewerkt. Deze omvatten:

 • leren leren
 • leren functioneren in sociale situaties
 • ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief

Het uitstroomprofiel ‘Arbeidsmarkt’ bevat daarnaast verplichte aanvullende onderdelen waarin de leerlingen zich voorbereiden op een plek in de arbeidsmarkt. De kerndoelen zijn benoemd op vier terreinen:

 • werkexploratie/loopbaanoriëntatie
 • loopbaansturing
 • algemene competenties
 • specifieke beroepsvaardigheden

Onderwijs en revalidatie

Veel kinderen/jongeren die bij Adelante naar school gaan, volgen ook revalidatiebehandeling. Het onderwijs en deze zorg gaan bij ons hand in hand. Deze synergie bereiken we door te werken volgens de gedachte ‘één kind één plan’. Dat betekent dat de school en het revalidatiecentrum planmatig samenwerken aan de cognitieve, motorisch-praktische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Omdat school en revalidatie met elkaar zijn verweven, vinden eventuele therapieën ook onder schooltijd plaats: in het belang van het kind wordt in overleg een goede planning samengesteld.

Lees meer op de pagina: Zorg op school

Het team

Voor onderwijs is er naast het klassenteam van een leerling ook een team van vakleerkrachten, specialisten, schoolpedagoog en divisiemanager betrokken. Bij revalidatie bestaat dit team uit de revalidatiearts met alle andere gewenste disciplines, zoals psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en de diëtiste.

Communicatie met ouders/verzorgers

Uw kind wordt twee keer, en in de oudere groepen één keer, per jaar besproken tijdens de kindbespreking, waarbij alle betrokken disciplines aanwezig zijn en ook u als ouder aanwezig bent. U krijgt vooraf de gelegenheid om uw vragen en wensen kenbaar te maken. U ontvangt voor de kindbespreking een rapportage over de voortgang van uw kind. Tijdens de kindbespreking evalueren ouders en behandelteam de voorgaande doelstellingen, bespreken ze de perspectieven en formuleren ze gezamenlijk de doelstellingen voor de komende periode.

Het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) wordt, tijdens de individuele oudergesprekken met het klassenteam, apart besproken met u als ouders. Dit plan van aanpak wordt in principe halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar geëvalueerd en bijgesteld.