ENCANTO Basisonderwijs

Speciaal Basisonderwijs (LBO)

Leerlingen van 6 tot en met 12 jaar met een regulier niveau of moeilijk lerend niveau volgen lessen in de Leerweg Basis Onderwijs (LBO) (groepen 3 t/m 8). In deze leerweg staat de individuele ontwikkeling, het bevorderen van de verstandelijke ontwikkeling, de schoolprestaties en de redzaamheid van uw kind centraal. Daarbij is er veel aandacht voor de wijze waarop uw kind met de leertaak omgaat (leren studeren).

Inclusiecriteria

  • Leerlingen van 4 t/m 12 jaar die in het bezit zijn van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV), afgegeven door het samenwerkingsverband (SWV) en woonachtig zijn in Limburg of de Euregio.
  • Leerlingen van 4 t/m 12 jaar (kalenderleeftijd) met een primaire fysieke beperking of een meervoudige handicap.
  • Leerlingen van 4 t/m 12 jaar (kalenderleeftijd) met een lichamelijke, neurologische of psychosomatische stoornis die niet in hoofdzaak leidt tot fysieke beperkingen, maar wel tot ernstige belemmeringen om aan onderwijs deel te nemen.
  • LBO: Leerlingen met een IQ >70 (regulier ontwikkelingsniveau of moeilijk lerend niveau).
  • LABO: Leerlingen met een IQ < 70 en > 50 (zeer moeilijk lerend niveau, lichte/ matige verstandelijke beperking).
  • LABO: Leerlingen die, naast een IQ van < 70 en > 50, een grote mate van ondersteunings-behoefte hebben in verschillende levensdomeinen (wonen, leren, werken, sociale relaties e.d.).

Exclusiecriteria

  • Leerlingen zonder een TLV voor onze mytylschool.
  • Leerlingen met ernstige gedragsproblemen of psychiatrische problemen, waardoor de lichamelijke beperking niet meer primair voorop staat en waardoor de mogelijkheden m.b.t. het volgen van het onderwijs (zeer) ernstig verstoord zijn. Het gaat hierbij om ‘zeer moeilijk opvoedbare leerlingen’.
  • Leerlingen met een IQ < 50 (ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen).

LBO-groepen bestaan in principe uit maximaal veertien kinderen. Bij de samenstelling van een groep wordt rekening gehouden met de leeftijd van uw kind, de mate van ontwikkeling, de aard van de handicap, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag. Van LBO-leerlingen wordt verwacht dat ze, op 12-jarige leeftijd, gemiddeld minimaal de reguliere lesstof van groep 6 afronden en beheersen. Het streven is echter om zo ver mogelijk in de basisschoolleerstof te vorderen om zodoende de aansluiting met het diplomagerichte vervolgonderwijs (zowel intern als extern) zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden.

Binnen Leerweg Basisonderwijs ligt het accent op het behalen van een zo groot mogelijk leerrendement. De onderwijsinhoud is gebaseerd op de kerndoelen vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Als basis voor de onderwijsinhoud wordt er in de klas grotendeels gewerkt aan de hand van reguliere lesmethodes, waarbij aandacht is voor de 21e -eeuwse vaardigheden. De vakken taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen worden, zoals eerder benoemd, aangeboden op drie niveaus door de verdeling in arrangementen.

Het volgen van de vorderingen van de leerlingen vindt plaats door te observeren en het afnemen van toetsen. De leerlingen van LBO ontvangen twee keer per schooljaar een rapport: voor de kerstvakantie en voor de zomervakantie.
Lees meer over toetsing en rapporten in onze schoolgids.

Om de door- en/of uitstroommogelijkheden van de leerlingen te bepalen, wordt in de hoogste LBO-groep o.a. de drempeltoets afgenomen. Zodoende wordt een totaalbeeld gevormd van hun schoolvorderingen, motivatie, zelfvertrouwen en intelligentie. De resultaten worden door de psycholoog/schoolpedagoog en de betreffende leerkracht met de ouders en de leerling besproken.

Voor aansluiting met VMBO-BB/BK zoals deze binnen het VSO van Adelante aangeboden wordt, dienen de leerlingen minimaal het niveau van groep 6 (regulier onderwijs) te beheersen. Leerlingen die gemiddeld minimaal een niveau van groep 7 (regulier onderwijs) beheersen, komen in aanmerking voor het volgen van VMBO TL of hoger.

Hoewel de leerwegen onderwijs aanbieden als volledige trajecten, is tussentijdse in- en uitstroom van (nieuwe) leerlingen altijd mogelijk. Nieuwe leerlingen worden bij de start op Adelante in de Educare4u-groep geplaatst, waarin zij geobserveerd en in kaart gebracht worden en waar de best passende leerweg gekozen wordt, zodat zij de juiste aansluiting vinden bij het lopende onderwijstraject.

Onderwijs en revalidatie

Veel kinderen/jongeren die bij Adelante naar school gaan, volgen ook revalidatiebehandeling. Het onderwijs en deze zorg gaan bij ons hand in hand. Deze synergie bereiken we door te werken volgens de gedachte ‘één kind één plan’. Dat betekent dat de school en het revalidatiecentrum planmatig samenwerken aan de cognitieve, motorisch-praktische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Omdat school en revalidatie met elkaar zijn verweven, vinden eventuele therapieën ook onder schooltijd plaats: in het belang van het kind wordt in overleg een goede planning samengesteld.

Lees meer op de pagina: Zorg op school

Het team

Voor onderwijs is er naast het klassenteam van een leerling ook een team van vakleerkrachten, specialisten, schoolpedagoog en divisiemanager betrokken. Bij revalidatie bestaat dit team uit de revalidatiearts met alle andere gewenste disciplines, zoals psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en de diëtiste.

Communicatie met ouders/verzorgers

Uw kind wordt twee keer, en in de oudere groepen één keer, per jaar besproken tijdens de kindbespreking, waarbij alle betrokken disciplines aanwezig zijn en ook u als ouder aanwezig bent. U krijgt vooraf de gelegenheid om uw vragen en wensen kenbaar te maken. U ontvangt voor de kindbespreking een rapportage over de voortgang van uw kind. Tijdens de kindbespreking evalueren ouders en behandelteam de voorgaande doelstellingen, bespreken ze de perspectieven en formuleren ze gezamenlijk de doelstellingen voor de komende periode.

Het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) wordt, tijdens de individuele oudergesprekken met het klassenteam, apart besproken met u als ouders. Dit plan van aanpak wordt in principe halverwege het schooljaar en aan het einde van het schooljaar geëvalueerd en bijgesteld.